คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานโครงการ "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพและขยายเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช" ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ณ บ้านหาดสำราญ ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

🎯วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพและขยายเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช” ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ณ บ้านหาดสำราญ ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
🌟โครงการได้รับเกียรติจากวิทยากร นายมาฆะ จันทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ผศ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ หัวข้อดังนี้
✅ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และแหนแดงเพื่อบำรุงดินและป้องกันกำจัดศัตรูพืช 🍀
✅ การตรวจวิเคราะห์ดินและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 🌱
✅ การขยายจุลินทรีย์และแหนแดงเพื่อบำรุงดินและป้องกันกำจัดศัตรูพืช
👉โดยได้ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในการปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับความรู้ เพื่อให้เข้าใจการจัดการดินที่ถูกต้อง เหมาะสมกับที่ดินของตนเอง พืชได้รับธาตุอาหารตรงตามความต้องการ ทำให้พืชแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปลูกและผู้บริโภค สร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชนท้องถิ่นต่อไป
✨ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://drive.google.com/…/1SKahQflVEyoty2lSq…
✨Credit ลิงค์กิจกรรมเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/ppsakaeo