วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานโครงการ "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคและแพะให้แก่กลุ่มเกษตรกร" ภายใต้เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ณ บ้านหาดสำราญ ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
👉โดย ผศ.ดร.ศิริประภา แจ้งกรณ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และผศ.ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมโครงการฯ
👉โครงการได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์ อาจารย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการการผลิตอาหาร TMR สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โคเนื้อ โคขุน แพะ) โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงและการจัดการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ถูกต้อง การปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และซักถามประเด็นปัญหาและข้อสงสัย และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อาหารในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่