คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "แนวทางการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของจังหวัดชลบุรี " ของศูนย์ประสาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2566 จังหวัดชลบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานรูปแบบที่ดีของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้หน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายในการร่วมสนองพระราชดำริฯ มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน และในโอกาสนี้ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเชิญร่วมบรรยายในการประชุมฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายหัวข้อ "ที่มาและความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. บรรยายหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการ (อพ.สธ.)" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล แก้วหอม วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. บรรยายหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการ (อพ.สธ.)" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ วิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. บรรยายหัวข้อ "การใช้แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการเก็บข้อมูลทรัพยากร" และ นายสมเกียรติ พันธ์ศิริ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. บรรยายหัวข้อ "แนวทางสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ (อพ.สธ.) ของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากร" ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ้างอิง: https://www.facebook.com/100064332686203/posts/