ม.บูรพา พร้อมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการจัดโครงการอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับหัวหน้าส่วนงาน”

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.66 ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับหัวหน้าส่วนงาน” โดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับหัวหน้าส่วนงาน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าส่วนงานได้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างมีระบบ และส่งเสริมให้เกิดการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง ในระดับมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และห้องปฏิบัติการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน คณะอนุกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติ ณ ห้องประชุม PJ301 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา 🧬รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพาเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและนิสิตทุกคนในการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการวิจัยเนื่องจากห้องปฏิบัติการอาจเป็นแหล่งปล่อยมลพิษของเสียและสารเคมีสู่สิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทั้งมหาวิทยาลัยแม่ข่ายและลูกข่ายในภูมิภาคตะวันออกการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าส่วนงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และขอขอบคุณวิทยากร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติ

อ้างอิง: https://www.facebook.com/100064332686203/posts/