ม.บูรพา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ.

วัที่ 18 ส.ค.66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย/รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ ที่มาและความสำคัญ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล แก้วหอม บรรยายในหัวข้อ การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรตามระบบจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 3 ใบงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลตามระบบจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม พระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราดำริ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น พร้อมทั้งดำเนินการตามกรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

อ้างอิง:BUU Research  /  https://www.facebook.com/100064332686203/posts/