เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะทำงานด้านบริการจัดการและขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร โดยมี อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมประชุมคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรสระแก้ว ณ ห้องประชุมสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในการนี้ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะทำงานด้านบริการจัดการและขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนฯ โดยมีนายสมเกียรติ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

อ้างอิง: https://www.facebook.com/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว