เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมทำแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรสระแก้ว ปี 2568-2570 โดยมี อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมประชุมทำแผนปฏิบัติการเมืองสมุนไพรสระแก้ว ปี 2568-2570 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

อ้างอิง: https://www.facebook.com/100064332686203/posts/