คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์
สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว”

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) และมูลนิธิหอการค้าไทย จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2566 ในอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๐ คน ร่วมกับผู้ประสานงานในพื้นที่ และผู้แทนสำนักงานโคเออร์อรัญประเทศ ณ หมู่บ้านไพรจิตร ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กล่าวเปิดโครงการฯ
_______________________________________
โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในด้านการเคลื่อนไหวและได้รับการฟื้นฟูแรงใจ โดยมีผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม และผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และทักษะการปฏิบัติในการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้จริง ครอบคลุมด้านการจัดการเลี้ยงและการให้อาหาร การปรับใช้วัตถุดิบอาหารในท้องถิ่น แนวทางการใช้พืชสมุนไพรในอาหารไก่ไข่ ฝึกปฏิบัติการการผสมอาหารและคำนวณสูตรอาหารอย่างง่าย โรคและการป้องกัน สุขาภิบาลในไก่ไข่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและมีรายได้เป็นของตนเอง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาดูงานฟาร์มไก่ไข่ตัวอย่าง ณ บ้านเสาสูง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยประธานสมชาย เอ็มอ่วม ได้เล่าถึงประสบการณ์จริงในการเลี้ยงไก่ไข่ ปัญหาที่อาจพบและแนวทางการแก้ไข ตลอดจนสาธิตการปรับใช้อาหารเสริมในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนค่าอาหารไก่ไข่
_______________________________________
ท้ายนี้ ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเกียรติจาก ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ ดังกล่าวด้วย
 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว