ศิษย์เก่าสาขาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นางสาวภาวิณี อาชา ปัจจุบันศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 1 The 1st National Goat Conference, NGC-2023 “BCG Model ยกระดับแพะไทย เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร” 29-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

การประชุมวิชาการแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 1 The 1st National Goat Conference, NGC-2023 “BCG Model ยกระดับแพะไทย เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร” 29-30 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช โดยมีหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภายในการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ ทั้งภาคนักวิชาการ ภาคผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ตลอดจนการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ บูทนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะ
โดยมีศิษย์เก่าสาขาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นางสาวภาวิณี อาชา ปัจจุบันศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมและนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว