การผสมเทียม

นิสิตกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ชั้นปีที่ ๒ ออกฝึกปฏิบัติการผสมเทียมโคเนื้อ @บ้านนางาม และบ้านห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
สำหรับรายวิชาการสืบพันธุ์และผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง (Reproduction and Artificial Insemination in Farm Animal)
Credit: ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม