คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เข้าร่วม การอบรม “Overview of IP & TRIUP ACT สำหรับผู้บริหาร”
ในหัวข้อ Institutional policies and strategies

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วม การอบรม “Overview of IP & TRIUP ACT สำหรับผู้บริหาร” ในหัวข้อ Institutional policies and strategies
———————————————-
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วเข้าร่วมการอบรม “Overview of IP & TRIUP ACT สำหรับผู้บริหารในหัวข้อ Institutional policies and strategies เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออก ได้รับความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ช่วยส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรภายใต้การดูแลของท่านสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย และผู้บริหารส่วนงาน เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
.
การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายในหัวข้อ Overview of IP & TRIUP ACT ” หัวข้อ ” ภาพรวมของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ” หัวข้อ แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานผู้ให้ทุนและผู้รับทุน พร้อมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม สู่การผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว