สมัครเรียน “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
👉รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 66🔥🔥🔥🔥
📌TCAS 2 : Quota (โควตา) วันที่ 15 ก.พ.66 – 16 เม.ย.66 📌
สมัครผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัย- ดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่เว็บไซต์งานรับเข้าศึกษา http://regservice.buu.ac.th/tcas66-2.html
🎯🔥🔥🔥🔥🔥
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับหลักสูตรดังนี้
-หลักสูตรที่เปิดสอน
ภาคปกติ รับวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า
ภาคปกติ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
📌คณะเทคโนโลยีการเกษตร
• สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (วท.บ.)
– กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช – กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์
• สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วท.บ.)
✅สอบถามข้อมูลสาขาวิชาโดยตรงได้ที่: https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th
-สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์)
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง (โทร 089-719-9689)
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)
#SAVETHEDATETCAS 2 : Quota (โควตา) วันที่ 15 ก.พ.66 – 16 เม.ย.66