“การแยกเชื้อเห็ดนางฟ้า” 🍄🍄 🧫
ในรายวิชา จุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
Credit: ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริญ