สืบสานประเพณีสงกรานต์

สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย ๒๕๖๖ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ และผลแห่งคุณความดีที่ท่านได้กระทำ โปรดจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ร่มเย็นเป็นสุข สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งหลาย ประกอบสัมมาอาชีพ ทำเลือกสวนไร่นา ทำมาค้าขาย ร่ำรวยเงินทอง ตลอดไป

วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย เป็นประเพณีที่สำคัญของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน และในโอกาส วันสงกรานต์ในปี ๒๕๖๖ นี้ ซึ่งจะถือเป็นสงกรานต์ครั้งแรก หลังจากที่ประเทศไทย ได้มีการงดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในสภาวะการระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ รวมเป็นระยะเวลา ๓ ปี และนี่จึงเป็นโอกาสที่คนที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบหน้าครอบครัวและทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ รวมถึงเล่นน้ำ ประแป้ง กันอย่างสนุกสนานทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและคนในชุมชนมีความอบอุ่นแน่นแฟ้น หล่อหลอมให้เกิดความรักความสามัคคี มีน้ำใจสืบสานความเป็นคนไทยที่มีอัธยาศัยและไมตรีที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นซอฟท์เพาเวอร์ที่สำคัญของคนไทย ในปัจจุบันประเพณีสงกรานต์ได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์กับคนไทยกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการคาดการณ์รายได้และโอกาสทางธุรกิจอย่างมากมายที่จะเกิดขึ้น นี่จึงโอกาสที่ดีที่คนไทยเราจะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อการกลับมาเที่ยวซ้ำในปีต่อ ๆ ไป

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทยสืบไป
………………………………………..
ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร