📣 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ คำเจริฐ
อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร
ผลงาน เรื่อง กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเซฟราเรนทีน (cepharanthine) จากหัวบัวบกป่า (Stephania pierrei)
.
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว