ข่าว CWIE-AIPD2566
กิจกรรมนำเสนอสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
21 มีนาคม 2566 คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมในกิจกรรมนำเสนอสหกิจศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ทางหลักสูตรขอบคุณ สถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์นิสิตเข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย