นิสิตสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืชและกลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชนิดพืชที่เลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชให้เหมาะสมต่อสัตว์ 🐐🐃🐄🐑โดยเรียนรู้ลักษณะพืชอาหารสัตว์ในแปลงรวบรวมหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ 👨‍🧑‍🌾ความแตกต่างระหว่างหญ้าเนเปียร์🍃 – อ้อย ถั่วลิสง – ถั่วลิสงเถา ลักษณะเมล็ดข้าวฟ่างที่กำลังสุกแก่
Credit: อ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์