เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปน้ำนม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว โดยมี นายวิระ ด้วงแป้น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของเส้นทางการรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 🐄 การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบในเบื้องต้น 🥛🥛📋 อาทิ การตรวจสอบความถ่วงจำเพาะ และองค์ประกอบทางเคมี กระบวนการพาสเจอไรซ์ 🍶
👉และได้รับความอนุเคราะห์จากหัวหน้าภาคแผนกวิชาสัตวศาสตร์ นำนิสิตเยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงโคนม อุปกรณ์การรีดนม และเครื่องมือในการผสมอาหารแบบผสมครบส่วน (TMR) เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และเข้าใจทางวิชาการควบคู่กับทักษะปฏิบัติงาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และกลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
🤩ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1J-J6Z8DUAOfemDjT4S…
👉จดหมายข่าว : https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/?page_id=62