📣 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ และ ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
📝 ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร Trends in sciences ตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 21 หน้า 6270 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 ด้าน Chemistry
————————————————-
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว