อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6

🧨#คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา🧨ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 7 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 และ ครั้งที่ 8 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ และ ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์ อาจารย์สาขานวัตกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์โทร 092-9604087 FACE BOOK : คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา หรือ line id : 9158nan
สำหรับการอบรบครั้งต่อไปจะจัดในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 9) และวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 (ครั้งที่ 10)

Posted in Uncategorized.