สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้ร่วมสร้างสรรนวัตกรรมการเกษตร นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ออาชีพและสังคม

รับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนิสิตในเรื่องต่างๆ

     1. ประธานหลักสูตร

          อาจารย์ที่ปรึกษา

          การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

     2. อาจารย์ที่ปรึกษา

          การกู้ยืม กยศ. /ทุนส่งเสริมการศึกษา  (ดาวโหลดเอกสาร)

          ผลการเรียน

          ความพึงพอใจการใช้บริการ เช่น หอพัก ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

          ปัญหาสุขภาวะของนิสิตในเรื่องอื่นๆ

ที่อยู่ติดต่อ:

          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

          254 หมู่ที่ 4 ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

          โทร. 037-261-802, 037-261-559-60 ต่อ 3000

          Facebook: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา