โครงสร้างการบริหาร

ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.ประทีบ อูปแก้ว

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.เอกรัฐ คำเจริญ

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ

ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์

ประธานสาขาวิชานวัตกรรมเกษตร

ผศ.ดร. ไกรยศ แซ่ลิ้ม

ประธานสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร