สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรปรัชญาหลักสูตร

              หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการเกษตร สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้ร่วมสร้างสรรนวัตกรรมการเกษตร นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่ออาชีพและสังคม

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO)
             PLO1.1 มีความอดทน สู้งาน ซื่อสัตย์ เคารพในระเบียบกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
             PLO2.1 มีความรู้และความเข้าใจทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
             PLO2.2 สามารถปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
             PLO3.1 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านเกษตรหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
             PLO3.2 มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้ร่วมสร้างสรรนวัตกรรมการเกษตร สามารถจัดการทางการเกษตรแบบครบวงจรได้
             PLO4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้
             PLO4.2 มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมได้
             PLO5.1 มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางภาษา และวิเคราะห์เชิงตัวเลข
             PLO5.2 ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร

ดร.ประทีป อูปแก้ว

ปริญญาเอกปท.ด. (พืชไร่)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรีวท.บ. (เกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใม่
   
E-mail: prateep_o@buu.ac.th
งานวิจัย: lndigenous Rice Diversity, Rice Breeding and Production Technology

 

ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ

ปริญญาเอกวท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโทวท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีวท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: chanakanl@buu.ac.th
งานวิจัย : Plant Culture, Molecular biology of drought tolerant mechanism 

ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปร.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรีวท.บ. (เกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
E-mail: somkit@buu.ac.th
งานวิจัย: Postharvest technology of fruits and vegetables,Horticultural crops, Phytochemical and antioxidants

ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม

ปริญญาเอกปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโทวท.ม. (สัตวศาสตร์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรีวท.บ. (เกษตรศาสตร์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail: paitoon_k@buu.ac.th
งานวิจัย:  Poulty Production, Animal Biotechnology

ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ

ปริญญาเอกปร.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโทวท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรีวท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
E-mail: supreena.sr@buu.ac.th
งานวิจัย:  Ruminant Nutrition, Animal Production and Technology, Utilization of Local Feed Resources

ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์

ปริญญาเอกDr. sc. ETH Zurich (Agronomy and Plant Breeding)ETH (Zurich)
ปริญญาโทวท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีวท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: quanjair@buu.ac.th
งานวิจัย: Breeding on Maize, Sweet Potato, Sappan Wood, Safflower

ผศ.ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

ปริญญาเอก วท.ด. (ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท วท.ด. (ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรีวท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ชีววิทยา)มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail: kanyaratt@buu.ac.th
งานวิจัย:  Postharvest Technology of Horticultural Commodities

ดร.บังอร ประจันบาล

ปริญญาเอกวท.ด. (ชีวเคมี)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโทวท.ด. (ชีวเคมี)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรีวท.บ. (จุลชีววิทยา)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
E-mail: bungon.pr@buu.ac.th
งานวิจัย: Protein purification, Protein structure and function Proteomics of animal and plant cells

ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์

ปริญญาเอก วท.ด. (เคมี)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท วท.ด. (เคมี)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
E-mail: onsulang@buu.ac.th
งานวิจัย:  Zeolite, Chemistry
 
 

รับเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนิสิตในเรื่องต่างๆ

     1. ประธานหลักสูตร

          อาจารย์ที่ปรึกษา

          การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

     2. อาจารย์ที่ปรึกษา

          การกู้ยืม กยศ. /ทุนส่งเสริมการศึกษา  (ดาวโหลดเอกสาร)

          ผลการเรียน

          ความพึงพอใจการใช้บริการ เช่น หอพัก ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

          ปัญหาสุขภาวะของนิสิตในเรื่องอื่นๆ

ที่อยู่ติดต่อ:

          สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

          254 หมู่ที่ 4 ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

          โทร. 037-261-802, 037-261-559-60 ต่อ 3000

          Facebook: สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ม.บูรพา

          หรือ E-mail: narinch@buu.ac.th