บุคลากรคณะ

ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม

ปริญญาเอก  ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท  วท.ม. (สัตวศาสตร์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี  วท.บ. (เกษตรศาสตร์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
E-mail: paitoon_k@buu.ac.th
งานวิจัย: Poulty Production, Animal Biotechnology
ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง
ปริญญาเอก   วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
E-mail: somkit@buu.ac.th
งานวิจัย: Postharvest technology of fruits and vegetables,Horticultural crops, Phytochemical and antioxidants
ดร.ประทีป อูปแก้ว
ปริญญาเอก   วท.ด. (พืชไร่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail: prateep_o@buu.ac.th
งานวิจัย: lndigenous Rice Diversity, Rice Breeding and Production Technology
ผศ.ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
ปริญญาเอก   วท.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท   วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี   วท.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail: kanyaratt@buu.ac.th
งานวิจัย:  Postharvest Technology of Horticultural Commodities
ผศ.ดร.ชนากานต์ ลักษณะ
ปริญญาเอก   ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท   วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี   วท.บ. (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: chanakanl@buu.ac.th
งานวิจัย: Plant Culture, Molecular biology of drought tolerant mechanism
ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์
ปริญญาเอก  Dr. sc. ETH Zurich (Agronomy and Plant Breeding) ETH (Zurich)
ปริญญาโท   วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี   วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: quanjair@buu.ac.th
งานวิจัย: Breeding on Maize, Sweet Potato, Sappan Wood, Safflower
ผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ
ปริญญาเอก   วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท   วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี   วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
E-mail: supreena.sr@buu.ac.th
งานวิจัย: Ruminant Nutrition, Animal Production and Technology, Utilization of Local Feed Resources
ดร.บังอร ประจันบาล
ปริญญาเอก   วท.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท   วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี   วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
E-mail: bungon.pr@buu.ac.th
งานวิจัย: Protein purification, Protein structure and function Proteomics of animal and plant cells
ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์
ปริญญาเอก   วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท   วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
E-mail: onsulang@buu.ac.th
งานวิจัย: Zeolite, Chemistry
ดร. สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: sirichet@buu.ac.th
งานวิจัย: Functional Products, Fermentation, Product Development
ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์
ปริญญาเอก วท.ด. (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
E-mail: sirilakk@buu.ac.th
งานวิจัย: Biological Activity, Phytochemistry
ผศ.ดร. เอกรัฐ คำเจริญ
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: agratk@buu.ac.th
งานวิจัย: Bioethanol, Biogas, Biopolymer
ผศ.ดร. ไกรยศ แซ่ลิ้ม
ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: kriyot@buu.ac.th
งานวิจัย:  Bacteriocin, Exopolysaccharide