english bp video com fullteenporno
fullxxxpornvid
xxxsexwatch
freexxxvideostube

xhaloporn.com

xpornfly.com

sexporndays.com

http://hpornvideo.com
http://xpornrelax.com
realpornfilms.com
xvideos indonesia xxx indonesia adult porn xssn.net
sexporntubexxx.net akü takviye

sexporntubexxx.click

yol yardım freexxxvideosporn.com
xxxmeri.com toutpornxxx.org
freeporntix.info hdxxxporn.club hotmomsteen.xyz xssn.net adultpornmovie.ws
xxxmobilporno
xvideos hot porn xxxsextresxxx

freepornvideosite

sexy videos tweensexxx.com
telexxxporn.click

bozpornxxx.click

pornvixxx.click

telexxxporn.com

bozpornxxx.com
pornvixxx.com
freexxxvideosporn.click
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com
xxxmobilsex.com
freepornovideosite.com
xxxsexshare.com
xxx bf sex video xnxx
xnxx best sex xnxx
xxx sex videos download xvideos
ประวัติความเป็นมา – https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th
ประวัติความเป็นมา

   คณะฯ ได้จัดตั้งตามแผนแม่บทเดิมของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงมีการผลักดันให้เกิดเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรขึ้น ในปี พ.ศ. 2549 และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นคณะฯ อย่างเป็นทางการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
     1) ดำเนินการด้านการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
         ในวิชาชีพ
     2) ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างผลงาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาการเกษตร
         การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
     3) ให้บริการวิชาการขยายการบริการวิชาการที่นำไปสู่การพึ่งตนเอง ปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นทุกระดับอย่าง
         มีประสิทธิภาพ
     4) ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ความเป็นท้องถิ่นและประเทศชาติ
     5) รองรับการเจริญเติบโตของหน่วยงานและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาและภารกิจในด้านต่าง ๆ ในอนาคต

English EN Thai TH