รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่ง อาจารย์ (ป.เอก) จำนวน 3 อัตรา

1.ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2.ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565

3.ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565

Posted in Uncategorized.