วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖
👉นายพุฒิกรณ์ ทิพย์วัฒน์ นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เข้าร่วม โครงการ “สัมมนาทางชีววิทยา เกษตรศาสตร์ และเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ในรูปแบบ Webinar โดยมี อ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ และผศ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
🎯โดยกิจกรรมนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการสร้างบุคลากรคุณภาพทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการของศาสตร์ในสาขาอื่น นอกเหนือจากการเรียนรู้ในศาสตร์ของตนเอง พัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้ในทักษะหลากหลายด้าน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ ทั้งยังเปิดโอกาสเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป
_____________________________________________
ในการนี้ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มอบได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นิสิต เพื่อแสดงว่า นายพุฒิกรณ์ ทิพย์วัฒน์ เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ใฝ่หาความรู้ในการนำเสนอสัมมนาวิชาการในครั้งนี้