ประมวลภาพการประเมินการติดตามและประเมินทักษะด้านปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ของผู้พิการให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้จริง

ประมวลภาพการประเมินการติดตามและประเมินทักษะด้านปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ของผู้พิการให้อยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติได้จริง หลังเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ ณ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน ๗ ราย ภายใต้โครงการบริการวิชาการสู่สังคมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว
โดยพบว่าสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่มาปรับใช้ในการประกอบเป็นอาชีพ เกิดรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เกิดการฟื้นฟูแรงใจ มีความอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม และอ.ดร.สุปรีณา ศรีใสคำ เป็นวิทยากร พร้อมกับเจ้าหน้าที่ติดตามจากสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)
URL: shorturl.asia/J63RO
shorturl.asia/AcuGv
shorturl.asia/8Pc9C

Posted in Uncategorized.