กิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มแพะ

“คณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรามีกิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มแพะ ที่พร้อมให้บริการผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ถ่ายภาพ ให้อาหารแพะ (ป้อนหญ้า ป้อนนมลูกแพะ)” ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 🥳🌳
🐐ฟาร์มแพะคณะฯ เป็นสถานที่ให้นิสิตได้ใช้ในการเรียน การฝึกฝนในรายวิชาการจัดการการผลิตแพะและแกะ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ภาคสนามในรายวิชา ฝึกงานฟาร์มทางสัตวศาสตร์ 1 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online รวมถึงให้บริการทางวิชาการอื่นๆ🤩
📍ผู้ที่สนใจเข้าชมฟาร์มแพะ สามารถติดต่อได้ที่ INBOX FB คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา
🧴ก่อนเข้าชมเพื่อทราบข้อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีมาตรการเว้นระยะห่างในสถานที่คนละ 2 เมตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำกัดผู้เข้าชมไม่เกินจำนวน 20 คน
🎯ติดต่อสอบถามข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
📮-สาขานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ติดต่อได้ที่ อ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ (โทร 086-785-9738))
📌-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)
เพิ่มเติมที่ https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/ หรือ INBOX FB คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา
☎️โทร : 037-261802, 037-261559-60
โทรสาร : 037-261801
Posted in Uncategorized.