กิจกรรมการพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงสุกร ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 2 ของนิสิตปี 2 กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขานวัตกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการพัฒนาโรงเรือนเลี้ยงสุกร ในรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 2 ของนิสิตปี 2 กลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ สาขานวัตกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

Posted in Uncategorized.