นิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร เรียนรู้การวัดคุณภาพทางเคมีของผลไม้

นิสิตสาขานวัตกรรมเกษตร เรียนรู้การวัดคุณภาพทางเคมีของผลไม้ เช่น ไทเทรตหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้ วัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (น้ำตาล และกรดอินทรีย์) และทดสอบทางประสาทสัมผัส เป็นต้น
Credit: ผศ.ดร.สมคิด ใจตรง
Posted in Uncategorized.