เรียนรู้การจัดการฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตร

เรียนรู้การจัดการฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฟาร์มคณะเทคโนโลยีการเกษตรพื้นที่ 200 ไร่ มีกิจกรรมเรียนรู้พืชไร่ ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ และกิจกรรมมากมายรอน้องๆ เข้ามาเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้การจัดการธาตุอาหารในดินก่อนและหลังปลูกไม้ผล น้องๆ ปี 1 ได้เรียนการสำรวจ การวิเคราะห์ การเพิ่มธาตุอาหารในดิน และกิจกรรมเสริมความรู้
Credit: ดร.ประทีป อูปแก้ว
 
Posted in Uncategorized.