การวัดคุณภาพไข่ไก่และไข่นกกระทา

การวัดสีของไข่แดง

กิจกรรมหนึ่งของรายวิชาฝึกงานฟาร์ม 3 คือการวัดคุณภาพไข่ไก่และไข่นกกระทา สำหรับเรื่องสีของไข่แดง นิสิตเรียนรู้การเปรียบเทียบค่าของการวัดสีของไข่แดง (Egg Yolk) ด้วย Yolk Colour Chart กับการวัดด้วยเครื่อง Egg multitester
Credit: ผศ.ดร.ไพทูล แก้วหอม

Posted in Uncategorized.