โรงเรือนแพะแกะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วข.สระแก้ว ร่วมส่วนหนึ่งในโครงการเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ในแพะแกะ ประจำปี 2565

🐑🦙โรงเรือนแพะแกะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วข.สระแก้ว ร่วมส่วนหนึ่งในโครงการเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ในแพะแกะ ประจำปี 2565 ตามที่กรมปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วกำหนด ในการนี้เจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอวัฒนานคร และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขานวัตกรรมเกษตร ได้เข้าเก็บตัวอย่างซีรั่มแพะ เพื่อตรวจหาเชื้อ
“แพะสุขภาพดี เป็นหน้าที่ของเรา”
#ฟาร์มแพะสุขภาพดี

☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
-สาขานวัตกรรมเกษตร (กลุ่มนวัตกรรมการผลิตพืช และกลุ่มนวัตกรรมการผลิตสัตว์ ติดต่อได้ที่ อ.ดร.ขวัญใจ หรูพิทักษ์ (โทร 086-785-9738))
-สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม (โทร 086-746-2377)
🖍เพิ่มเติมที่ https://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/ หรือ INBOX FB คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา
📞โทร : 037-261802, 037-261559-60
โทรสาร : 037-26180

Posted in Uncategorized.