ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by 
Rate this item
(0 votes)

paitoon1

ดร.ไพทูล  แก้วหอม

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

sirichet

ดร.สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

 

ดร.ไกรยศ

ดร.ไกรยศ เเซ่ลิ้ม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

prateep

ดร.ประทีบ  อูปแก้ว

ประธานสาขาเกษตรศาสตร์

 

Niramai

ดร.นิรามัย  ฝางกระโทก

ผู้ดูแลสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Read 3707 times