วันพฤหัสบดี, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๐๐:๐๐

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Written by 
Rate this item
(0 votes)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ โดยต้องมีการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต หรือโปรแกรมที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ
- เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
- มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ติดต่อขอรายละเอียดโดยตรงที่ อ.ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 061-4152225

ดาวน์โหลด <ใบสมัครขอรับทุน>

Read 188 times Last modified on วันพฤหัสบดี, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๒:๑๕