wipawadee

wipawadee

วันอังคาร, ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๐:๐๐

ถังเช่า

ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด รายละเอียด กำหนดการ และใบสมัคร

วันพุธ, ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๐๐:๐๐

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge managenent)

2-2560-7-17 อบรมประกนคณภาพ อ.ไกรยศ-01

วันพฤหัสบดี, ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๐๐:๐๐

ข้าวหลามข้าวกล้องงอก

วันพุธ, ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๐๐:๐๐

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge management)

วันพุธ, ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๐๐:๐๐

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge management)

อบรมสระแกว