มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในหลักสูตร “การบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวประชารัฐ”

Written by 
Rate this item
(0 votes)

2560-10-3-1 โครงการประชารฐ web-01

...

Read 567 times