สหกิจศึกษา
ปี 2555
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา ม.บูรพา