หลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
1.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

Bachelor of Science (Agriculture)
B.Sc. (Agriculture)

กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
กลุ่มวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 
2.

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
วท.บ. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Bachelor of Science (Natural Product Technology)
B.Sc. (Natural Product Technology)

แขนงวิชา
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แขนงวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 
 
Natural Product TechnologyNatural Product Technology