สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ. 2561

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.ประธานหลักสูตร
– อาจารย์ที่ปรึกษา
– การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.อาจารย์ที่ปรึกษา
– การกู้ยืม กยศ. /ทุนส่งเสริมการศึกษา (ดาวโหลดเอกสาร)
– ผลการเรียน
– ความพึงพอใจการใช้บริการ เช่น หอพัก ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
– ปัญหาสุขภาวะของนิสิตในเรื่องอื่นๆ
3.ช่องทางด่วนติดต่อ อ.สิริเชษฐ์ รัตนชิตธวัช โทร. 061-4152225
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ลำดับขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน (https://forms.gle/TdKGm68wcT5E7nmA9)

 

ที่อยู่ติดต่อ:

          สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

          254 หมู่ที่ 4 ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

         โทร. 037-261-802, 037-261-559-60

          Facebook: สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ม.บูรพา

          E-mail: narinch@buu.ac.th

กิจกรรมต่างๆ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช

ปริญญาเอกปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโทวท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรีวท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: sirichet@buu.ac.th
งานวิจัย: Functional Products, Fermentation, Product Development

ผศ.ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์

ปริญญาเอกปรด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโทวท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ปริญญาตรีวท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)มหาวิทยาลัยแม่โจ้
E-mail: narinch@buu.ac.th
งานวิจัย: Product Development, Membrane Technology, Food Processing, Functional Foods

ดร.นิรามัย ฝางกระโทก

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail: niramai@buu.ac.th
งานวิจัย: Biological Activities of Plant Extracts and Compounds

ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์

ปริญญาเอกวท.ด. (ชีวเวชศาสตร)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโทวท.ม. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรีวท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
E-mail: sirilakk@buu.ac.th
งานวิจัย: Biological Activity, Phytochemistry

ดร.เอกรัฐ คำเจริญ

ปริญญาเอกปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรีวท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: agratk@buu.ac.th
งานวิจัย: Waste utilisation, Herbal tea, Microbial products

ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม

ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: kriyot@buu.ac.th
งานวิจัย:  Bacteriocin, Exopolysaccharide

ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์

ปริญญาเอก วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
E-mail: onsulang@buu.ac.th
งานวิจัย: Zeolite, Chemistry