คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

paitoon

ดร.ไพทูล  แก้วหอม

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประธานกรรมการ

pichan                    Sathit                    Somsak

   ผศ.ดร.พิชาญ  สว่างวงศ์                              ดร.สาธิต  ปิติวรา                         นายสมศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Quanjai                            Atchara                              prateep

ดร.ขวัญใจ  หรูพิทักษ์                                      ดร.อัจฉรา  ลักนานุกูล                                         ดร.ประทีบ  อูปแก้ว

     กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ            กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ            กรรมการประเภทประธานสาขา

sirichet                              10488131 734972476559520 6688139644525842150 1

      ดร.สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช                        ดร.กัญญารัตน์  เหลือประเสริฐ

    กรรมการและเลขานุการ                                 ผู้ช่วยเลขานุการ