สหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

– ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

– สหกิจ 02 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พัก

– สหกิจ 03 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่ง และพนักงานที่ปรึกษา

– สหกิจ 04 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

– สหกิจ 05 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา

– สหกิจ 06 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจ ปรับปรุง กค 2561

– สหกิจ 07 แบบประเมินผลรายงาน

– สหกิจ 08 แบบบันทึกข้อมูลประจำวัน

– การส่งเล่มรายงานสหกิจศึกษา_ฝึกงาน

– แบบฟอร์มตอบรับนิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษา

– แบบประเมินพัฒนาการของนิสิตหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจารย์

– แบบประเมินตนเองของนิสิตหลังกลับจากสหกิจ_ฝึกงาน