สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559

รับเรื่องอุทธรณ์-ร้องทุกข์ของนิสิตในเรื่องต่างๆ
1.ประธานหลักสูตร
– อาจารย์ที่ปรึกษา
– การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.อาจารย์ที่ปรึกษา
– การกู้ยืม กยศ. /ทุนส่งเสริมการศึกษา (ดาวโหลดเอกสาร)
– ผลการเรียน
– ความพึงพอใจการใช้บริการ เช่น หอพัก ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
– ปัญหาสุขภาวะของนิสิตในเรื่องอื่นๆ
3.ช่องทางด่วนติดต่อ อ.สิริเชษฐ์ รัตนชิตธวัช โทร. 061-4152225

ที่อยู่ติดต่อ:

          คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

          254 หมู่ที่ 4 ต. วัฒนานคร อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 27160

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

         โทร. 037-261-802, 037-261-559-60

          Facebook: 

          E-mail: @buu.ac.th

กิจกรรมต่างๆ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา