– โครงการสร้างเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต ตอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

Posted in จดหมายข่าว.