การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

สรุปการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปี 2562

      2561

sign-check-icon การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

sign-check-icon เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน

sign-check-icon เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และปากเปล่า

 

      2560

sign-check-icon เทคนิคการสอนให้น่าสนใจ และได้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา

sign-check-icon เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่.