– ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ และร่วมประชุมวิชาการสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๒

Posted in จดหมายข่าว.