– โครงการบริการวิชาการสู่สังคม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้พิการจังหวัดสระแก้ว” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Posted in จดหมายข่าว.