Home Page

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural Technology

++ ประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

++ ปฏิทิน

< 2020 >
June
 • 02

  ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -11:30
  02/06/2020

  ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 11

  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -11:30
  11/06/2020

  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 11

  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  13:00 -15:00
  11/06/2020

  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 25

  ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -16:30
  25/06/2020

  ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร