Home Page

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural Technology

++ จดหมายข่าว

– จดหมายข่าวทั้งหมด

++ ปฏิทิน

< 2020 >
May
 • 01

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:00 -11:30
  01/05/2020

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 05

  ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -11:30
  05/05/2020

  ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 07

  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -11:30
  07/05/2020

  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 08

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:00 -11:30
  08/05/2020

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 13

  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:30 -11:30
  13/05/2020

  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 15

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:00 -11:30
  15/05/2020

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 22

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:00 -11:30
  22/05/2020

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 28

  ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  13:30 -16:30
  28/05/2020

  ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • 29

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร

  09:00 -11:30
  29/05/2020

  ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร